ଉତ୍ତର କୋରିଆ ଉତକ୍ଷେପଣ ବାଲିଷ୍ଟିକ୍ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ନିକ୍ଷେପ କରିଛି

ଉତ୍ତର କୋରିଆ ଶନିବାର ଦିନ ଏକ ବୁଡ଼ାଜାହାଜ ଉତକ୍ଷେପଣ ବାଲିଷ୍ଟିକ୍ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ନିକ୍ଷେପ କରିଛି ବୋଲି ସିଓଲ୍ କହିଛି ଯେ ପ୍ୟୋଙ୍ଗୟାଙ୍ଗ ପରମାଣୁ ପରୀକ୍ଷଣ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବାର ଚେତାବନୀ ଦେବା ପରେ ତିନି […]